Search
Close this search box.

Obchodní podmínky eRecept/ePoukaz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi zákazníkem a
  poskytovatelem, který vzniká při využívání služby mezi lékárnou a zákazníkem ohledně koupě (výdeje) léčivého přípravku na předpis (dále jen
  „lék“) v lékárně AnnyPharm (dále jen “služba”). Služba je poskytována prostřednictvím
  internetových stránek www.annypharm.cz/e-recept a www.annypharm.cz/e-poukaz. V průběhu procesu použití služby je zákazník seznámen s
  těmito VOP, jejichž akceptací se stávají pro zákazníka závaznými. Popis samotné služby je uveden v
  čl. II. VOP.
 2. Ereceptem se rozumí lékařský předpis vydávaný v elektronické podobě v souladu se zákonem č.
  378/2007 Sb., zákon o léčivech (dále jen „erecept“).
 3.  Epoukazem se rozumí elektronický poukaz na zdravotnické prostředky.
 4.  Za účelem poskytnutí služby zpracovává lékárna osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném
  pro zajištění komunikace mezi lékárnou a zákazníkem. Zpracovávanými osobní údaji zákazníka jsou:
  jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon a kód receptu. Zákazník uvedené osobní údaje zadá do
  internetového formuláře v na webové stránce.
 5. Lékárna je oprávněna poskytování služby bez dalšího ukončit nebo pozastavit, o čemž je povinna
  informovat zákazníky, kteří službu aktuálně využívají.

II. Služba

 1. Službu lze použít pouze s platným ereceptem nebo epoukazem, a to pomocí 12-ti místného identifikátoru ereceptu/epoukazu neboli
  kódu, který zákazníkovi předá jeho ošetřující lékař v listinné podobě, nebo zašle formou sms či e-mailu
  nebo prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen “kód”).
 2. Za účelem využití služby zákazník zadá do internetového formuláře aplikace následující údaje, které
  jsou následně zpřístupněny lékárně:
  – způsob doručení –  osobní odběr nebo rozvoz
  – kód,
  – vyplní své jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo
 3. Lék si zákazník může v lékárně zakoupit a vyzvednout osobně, může pověřit třetí osobu jeho
  vyzvednutím nebo zvolí dovoz léků na adresu.
 4. Pro případy vyzvednutí léku třetí osobou a jeho doručení zákazníkovi platí, že dle ust. § 83 zákona o
  léčivech je vždy na posouzení lékárny, zda lék vydá jiné osobě než zákazníkovi s tím, že jej nevydá
  takové osobě, která dle jejího posouzení není schopna přesně předat zákazníkovi informace o
  správném používání léku nebo by mohla lék zneužít. Není tedy vyloučena situace, že i v případě, kdy
  se na tom lékárna se zákazníkem domluví, tak lék nakonec jiné osobě než zákazníkovi lékárna
  nevydá.
 5. Na základě obdržených údajů se lékárna spojí se zákazníkem a domluví se s ním ohledně
  rezervace léku a následného způsobu zakoupení a vyzvednutí. Skutečnost, že zákazník nebyl lékárnou kontaktován, neznamená, že lékárna nemá
  požadovaný lék k dispozici nebo že ho z jiných důvodů nemůže či odmítá zákazníkovi vydat.
 6. Pokud zákazník zadá do internetového formuláře kód, identifikuje farmaceut v lékárně na jeho
  základě zákazníkem požadovaný lék v tzv. centrálním úložišti elektronických receptů, a následně jej
  vydá zákazníkovi způsobem, na kterém se se zákazníkem domluví.
 7. S každým ereceptem nebo epoukazem je možné službu použít pouze jedenkrát.
 8. Využití služby nemá vliv na délku platnosti ereceptu a zákazník proto musí sledovat její běh.


III. Závěrečná ustanovení

 1. Lékárna je oprávněna provést jednostranné změny nebo úpravy těchto podmínek.
 2. Spory s lékárnou ohledně koupě léku je zákazník v souladu s ust. § 1820, odst. 1), písmeno j)
  občanského zákoníku, oprávněn řešit mimosoudní stížností u kontrolního orgánu, kterým je Státní
  ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail:
  posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi zákazníkem a lékárnou je
  příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
  internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na
  internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
  prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího,
  který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je
  předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu
  a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele.
 4. Pokud se týká ochrany osobních údajů, je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů
  vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů, Česká obchodní inspekce vykonává ve
  vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele.
 5. Vztah mezi lékárnou a zákazníkem se ve věcech neupravených VOP řídí právními
  předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č.
  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto VOP před potvrzením
  rezervace, ujednání rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a
  bude se jimi řídit. Dále zákazník prohlašuje, že léčiva rezervuje výlučně pro svoje užití.
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne 1.11.2022

 

V Českém Brodě
AnnyPharm, s.r.o.