Search
Close this search box.

Pravidla soutěže

 1.  Základní informace

  1.1 Organizátorem soutěže je společnost Anny Pharm, s.r.o. , IČO: 11686057, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 352879 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „lékárna Anny Pharm“ nebo „organizátor“) Organizátor je provozovatelem webstránky www.annypharm.cz

  1.2 Název soutěže je „Soutěž o 55“ televizi Samsung“ (dále také jako „soutěž“).

  1.3 Soutěž se koná v období od 1.11.2023 do 15.12.2023

  1.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností Meta (Facebook) a nemá s ní žádný vztah. Meta (Facebook) nemá vůči soutěžícímu žádné závazky.

 2.  Soutěžící

  2.1 Soutěžícím se stává fyzická osoba s trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území České
  republiky, která se zapojí do soutěže v lékárně Anny Pharm v termínu od 1.11.2023 do 15.12.2023, přičemž splní podmínku zapojení se do soutěže.

  2.2 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

  2.3 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a administrátora podílející se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni také všichni zaměstnanci dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

  2.4 Vyhlášení soutěže bude zveřejněno na sociálních sítích organizátora.

 3.  Pravidla soutěže

  3.1 Zákazník, který nakoupí v lékárně Anny Pharm, Žižkova 620, 282 01 Český Brod, volně prodejné přípravky za více než 500 Kč a vhodí do osudí účtenku z tohoto nákupu se stává účastníkem soutěže.

  3.2 Výherci soutěže budou určeni losováním ze všech soutěžících zapojených do soutěže.

 4. Vyhlášení výherců a předávání výher

  4.1 Soutěžící, který bude vylosován jako první vyhrává 55″ televizi Samsung. Soutěžící vylosovaní jako druhý, třetí a čtvrtý v pořadí vyhrává box čajů z bylinkové lékárny od firmy Herbex. Vyhry budou výhercům předány bezprostředně po vylosování, v lékárně Anny Pharm, Žižkova 6 282 01 Český Brod.

  4.2 Organizátor bude losovat výherce dne 18.12.2023. Organizátor provede prohlášení výherců
  zveřejněním údajů výherce v anonymizované formě slosování ve videu prostřednictvím sociálních sítí, provozovatele soutěže a současně jej kontaktuje prostřednictvím soukromého telefonního čísla.

  4.3 Výherci nejsou oprávněni postoupit cenu jiné osobě; tím však není omezeno jejich oprávnění výhru darovat poté, co ji nadobudou.

  4.4 Doručení výhry se bude realizovat prostřednictvím osobního převzetí výhry výhercem, přímo v lékárně Anny Pharm, Žižkova 620, 282 01 Český Brod.

 5. Ostatní podmínky soutěže

  5.1 Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry finanční či jakékoli jiné plnění a nemají nárok
  na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

  5.2 O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si
  vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo
  doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí organizátor na webové stránce
  www.annypharm.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. Z technických důvodů je organizátor
  oprávněn změnit způsob určení výherců nebo změnit stanovené výhry za jiné, stejně hodnotné.

  5.3 Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce spojené se soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže nebo soutěžícímu nepředat výhru, a to v případě porušení pravidel
  soutěže.

 6. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů.

  6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti. V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

  6.2 Provozovatel poskytne osobní údaje zprostředkovatelům pověřeným správou svých sociálních sítí a zprostředkovatelem pověřeným doručením výhry.

  6.3 Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje seznámení se a souhlas s těmito Pravidly soutěže.

 7. Platnost pravidel

  7.1 Tato pravidla jsou platná od 1.11.2023, tzn. ode dne začátku soutěže.

     V Českém Brodě, 1.11.2023